Senagat habarlary

 • How to choose a yoga mat

  Gaoga matasyny nädip saýlamaly

  1. Dogry çyzyk Ilki bilen düşegi saýlamak üçin örän möhüm jikme-jiklik bolan dik çyzyklara serediň.Düşegiň üstündäki dik çyzyklar praktikantlara has dogry we takyk ýoga asanlaryny öwrenmäge kömek edip biler.2. Material Soňra materiala serediň.Esasy ýoga matasy materiallary ...
  Koprak oka
 • The benefits of kettlebell training.

  Çaýhana täliminiň peýdalary.

  Çäýnek okuwyndan praktikantlaryň hemmesiniň diýen ýaly peýdalanyp biljekdigini aýdyp bolar.Amerikan maşk geňeşi, kettlebell okuwynyň näderejede täsirli bolandygyny öwrenmek üçin gözleg geçirdi.Sekiz hepdelik çäýnek maşklaryndan soň, gözlegçiler mowzuklaryň çydamlylygy, deňagramlylygy we ...
  Koprak oka
 • The difference between dumbbells and kettlebells.

  Dambbelller bilen çäýnekleriň arasyndaky tapawut.

  Käbir adamlar pikirlenip bilerler, çäýnek diňe dilsiz dälmi?Umuman aýdanyňda, käbir ugurlarda meňzeýär.Emma çäýnek çüýşesiniň tapawudy onuň görnüşidir.Adaty güýç öwrediji enjam ýaly bolup biler, ýöne U şekilli tutawaç dizaýny aslynda işiň görnüşini üýtgedýär ...
  Koprak oka
 • Basic knowledge of kettlebell training that beginners should know.

  Täze başlaýanlaryň bilmeli çüýşe täliminiň esasy bilimleri.

  Çäýnek çüýşeleriniň köpüsi dinamiki bolup, köpümiziň sport zalynda öwrenişen haýal, gözegçilik edilýän güýç tälimini däl-de, çalt götermegi aňladýar.Bu türgenleşik, öňki aerobika maşklarynda edişiňiz ýaly ýüregiňiziň tizligini ýokarlandyryp biler.Diňe bu däl, kettlebell okuwy ...
  Koprak oka
 • What’s the benefit of skipping rope?

  Arkan bökmegiň peýdasy näme?

  Arkan bökmek boýunça okuw orta we ýokary intensiwlik okuwydyr.Arkan atmagyň kaloriýa sarp ediş gymmaty ylgaw täliminden has uly.Frequokary ýygylykly bökmekden her 15 minutda, kaloriýa çykdajylary 30 minutlyk ylgawyň kaloriýa çykdajylaryna deňdir.Ylga ...
  Koprak oka
 • Do you know the benefits of keeping fit?

  Özüňize laýyk gelmegiň peýdalaryny bilýärsiňizmi?

  Maşk hakykatdanam keýpiňizi üýtgedip biler.Bilýärdiňizmi?Depressiýany bejermegiň iň oňat usullaryndan biri maşk.Şonuň üçin käbir adamlar keýpsiz ýagdaýda sport zalyna gitmegi halaýarlar.Maşk wagtynda serotoniniň adam bedenindäki konsentrasiýasy ýokarlanar we endorfinler we norepinefrin ...
  Koprak oka
 • The main points of buying yoga clothes

  Gaoga eşiklerini satyn almagyň esasy nokatlary

  Häzirki wagtda bazarda dürli materiallardan ýoga eşikleri bar.Saýlanyňyzda materialy saýlamaly.Gaoga eşikleriniň haýsy materialy gowy?Her kim satyn almazdan ozal dürli materiallaryň ýoga eşikleriniň aýratynlyklary barada öwrenmek isläp biler.1. Poliester imitasiýa si ...
  Koprak oka
 • What to do if you feel uncomfortable after working out?

  Işläniňizden soň özüňizi oňaýsyz duýsaňyz näme etmeli?

  1. Akyl depressiýasy Fitnesiň asyl maksady stresden dynmak we bedeni we aňy begendirmek bolmaly, ýöne maşk wagtynda akyl depressiýasy ýüze çyksa, işjeň hereket etmeli we maşklaryň mukdaryny azaltmaly.2. Süňk kislotasynyň, myşsanyň ýygnanmagy sebäpli myşsa agyry ...
  Koprak oka
 • How to exercise scientifically?

  Ylmy taýdan nädip maşk etmeli?

  Fitnes diňe bir kämil bedeni saklamaga mümkinçilik bermän, eýsem sagdynlygy hem saklamaga mümkinçilik bermän, fitnesiň hem üns bermeli käbir nokatlary bar, şonuň üçin ylmy taýdan nädip maşk etmeli?Fitnes üçin haýsy çäreler bar?Boş aşgazanyň üstünde işlemäň we nahardan soň işlemäň.Yook ...
  Koprak oka
 • Fitness exercises that can be done at home

  Öýde edip boljak fitnes maşklary

  1. Pyýada ýöremek. Öýüňizde täsirli pyýada maşklar, pes täsirli aerobika maşklary bilen bir hatarda aýaklaryňyzy sazlamaga kömek eder.Eger basgançaklaryňyz ýok bolsa, öýüň üstünde birnäçe gezek aýlanyp görüň - bu gaty tolgundyryjy bolup bilmez, ýöne bu işi ýerine ýetirer!2.Jumping Jacks.Bular al ...
  Koprak oka
 • All you need is a yoga mat, allowing you to lie down to practice the vest line

  Size zerur zat, ýelek setirini ýerine ýetirmek üçin ýatmaga mümkinçilik berýän ýoga matasy

  Adaty enjam maşklary gaty täsirli, ýöne olaryň hemmesiniň ýerleşiş çäklendirmeleri bar.Her gün türgenleşmek üçin sport zalyna gitmeli.Sometimesöne kämahal sport zalyna gitmek amatly däl.Bu wagt bu mugt maşklary öýde edip bileris.Bütin bedenimizi enjam hökmünde ulanyp, m ...
  Koprak oka
 • Tips for choosing a picnic mat

  Piknik düşegini saýlamak üçin maslahatlar

  Haýsy materialyň piknik matalary üçin amatlydygyny göz öňünde tutanymyzda, piknikiň ýerleşýän ýerine görä saýlamalydyrys.Mysal üçin, käbir çygly ýerlerde piknik bar bolsa, piknik düşeginiň çyglylygyna çydamlylygy iň möhümdir.P-daky adamlaryň sany ýaly faktorlar hem bar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3