Kompaniýa habarlary

 • How to choose a yoga mat

  Gaoga matasyny nädip saýlamaly

  1. Dogry çyzyk Ilki bilen düşegi saýlamak üçin örän möhüm jikme-jiklik bolan dik çyzyklara serediň.Düşegiň üstündäki dik çyzyklar praktikantlara has dogry we takyk ýoga asanlaryny öwrenmäge kömek edip biler.2. Material Soňra materiala serediň.Esasy ýoga matasy materiallary ...
  Koprak oka
 • What’s the benefit of skipping rope?

  Arkan bökmegiň peýdasy näme?

  Arkan bökmek boýunça okuw orta we ýokary intensiwlik okuwydyr.Arkan atmagyň kaloriýa sarp ediş gymmaty ylgaw täliminden has uly.Frequokary ýygylykly bökmekden her 15 minutda, kaloriýa çykdajylary 30 minutlyk ylgawyň kaloriýa çykdajylaryna deňdir.Ylga ...
  Koprak oka
 • What are the benefits of using dumbbells for long-term exercise?

  Uzak möhletli maşk etmek üçin dambbellleri ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  1. Myşsa gözegçiligini gowulandyrmak Dumbbelller diňe olary saklamak usuly bilen dolandyrylýar.Kompas ýaly gowy dolandyryş ukybyňyz ýok bolsa, gündogara we günbatara öwrüp bilersiňiz.Şonuň üçin dambbellleriň ugruny we agramyny saklamak isleseňiz, beýleki muskullardan kömek soramagy öwrenmeli ...
  Koprak oka
 • What to do if you feel uncomfortable after working out?

  Işläniňizden soň özüňizi oňaýsyz duýsaňyz näme etmeli?

  1. Akyl depressiýasy Fitnesiň asyl maksady stresden dynmak we bedeni we aňy begendirmek bolmaly, ýöne maşk wagtynda akyl depressiýasy ýüze çyksa, işjeň hereket etmeli we maşklaryň mukdaryny azaltmaly.2. Süňk kislotasynyň, myşsanyň ýygnanmagy sebäpli myşsa agyry ...
  Koprak oka
 • Do you know the magical effect of resistance bands?

  Garşylyk zolaklarynyň jadyly täsirini bilýärsiňizmi?

  Dambbelller, barbelller we beýleki enjamlar bilen deňeşdirilende, garşylyk zolaklarynyň aç-açan artykmaçlyklary bar.1. Programma ýeri bilen çäklendirilmeýär diýen ýaly 2. götermek gaty aňsat 3. Softumşak dokumasy, öli burçsyz 360 ° okuw, bogunlara basyş ýok diýen ýaly 4. Esasy tr hökmünde ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Fitness exercises that can be done at home

  Öýde edip boljak fitnes maşklary

  1. Pyýada ýöremek. Öýüňizde täsirli pyýada maşklar, pes täsirli aerobika maşklary bilen bir hatarda aýaklaryňyzy sazlamaga kömek eder.Eger basgançaklaryňyz ýok bolsa, öýüň üstünde birnäçe gezek aýlanyp görüň - bu gaty tolgundyryjy bolup bilmez, ýöne bu işi ýerine ýetirer!2.Jumping Jacks.Bular al ...
  Koprak oka
 • All you need is a yoga mat, allowing you to lie down to practice the vest line

  Size zerur zat, ýelek setirini ýerine ýetirmek üçin ýatmaga mümkinçilik berýän ýoga matasy

  Adaty enjam maşklary gaty täsirli, ýöne olaryň hemmesiniň ýerleşiş çäklendirmeleri bar.Her gün türgenleşmek üçin sport zalyna gitmeli.Sometimesöne kämahal sport zalyna gitmek amatly däl.Bu wagt bu mugt maşklary öýde edip bileris.Bütin bedenimizi enjam hökmünde ulanyp, m ...
  Koprak oka
 • Tips for choosing a picnic mat

  Piknik düşegini saýlamak üçin maslahatlar

  Haýsy materialyň piknik matalary üçin amatlydygyny göz öňünde tutanymyzda, piknikiň ýerleşýän ýerine görä saýlamalydyrys.Mysal üçin, käbir çygly ýerlerde piknik bar bolsa, piknik düşeginiň çyglylygyna çydamlylygy iň möhümdir.P-daky adamlaryň sany ýaly faktorlar hem bar ...
  Koprak oka
 • Five basic movements of kettlebells that fitness enthusiasts must know

  Fitnes höwesjeňleriniň bilmeli çäýnek çüýşeleriniň bäş esasy hereketi

  Kettlebelller sport zalynda gaty meşhur.Agramyň köp görnüşi barlygy sebäpli, ony erkekler we aýallar ulanyp bilerler.Bu sport enjamlary iteklemek, götermek, götermek we zyňmak ýaly dürli hereketlerde ulanylyp bilner.Köpdürlüligi we ulanylyşy aňsatlygy sebäpli, çäýnek çüýşeleri gowy görülýär ...
  Koprak oka
 • Aerial Yoga Makes Your Figure Beautiful And Beautiful

  Howa ýoga şekiliňizi owadan we owadan edýär

  Köp adam ýoga bilen gyzyklanýar.Yoöne ýoganyň gaty kyndygyny gorkup, synap görmediler.Aslynda, ýoga hemmeleriň pikir edişi ýaly kyn däl.Birnäçe wagtdan soň bedeniň çeýeligi gaty gowy bolar.Käbir kyn hereketleri etmek has aňsat bolar ...
  Koprak oka
 • Do Yoga Ball Exercises, Keep Thin And Keep Growing Muscles

  Ogaoga top maşklaryny ýerine ýetiriň, inçe saklaň we myşsalary ösdüriň

  Ogaoga top maşklary, meşgul we wagty az bolan işleýän adamlar üçin amatlydyr.Bütin bedeni maşk etmek, myşsalar toparyny taýýarlamak, çydamlylyk we esasy türgenleşik üçin ýoga toplaryny ulanyň.Öýde ýoga topuny taýýarlaň.Gaoga topunyň özi gaty köp ýer tutmaýar.Biz täzeden edip bileris ...
  Koprak oka
 • How To Use The Abdomen Wheel?

  Garyn tigirini nädip ulanmaly?

  Garyn tekeri ýönekeý gurluş, amatly amaly we garny azaltmagyň aýdyň täsiri.Garyn tigirleri öýde garyn maşklary üçin ulanylyp bilner.Täsir, adaty oturgyçlardan has gowudyr. Garyn tigirini nädip ulanmaly?Ulanylanda nämä üns bermeli?1. ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3