Garşylyk topary Öý maşklary

Dümew möwsümi we covid-19 köpelmegi bilen köp sport zallary wagtlaýyn ýapylýar.Bu türgenleşik öýde edilip bilner we diňe açyk garşylyk zolagyny talap edýär.
Toparlar dürli giňlikde gelýär.Ini näçe galyň bolsa, şonça-da garşylyk berýär we ulanmak kyn bolýar.Güýçlenip barýarkaňyz öňe gitmek üçin bir topar topar satyn almak isläp bilersiňiz.
Toparlary ulanmak başlanyňyzda birneme geň duýup bilersiňiz.Esasy zat, her repiň soňundaky zolaklary gysmazlyk üçin dartgynlylygy we hereketleriň tizligini gözegçilikde saklamakdyr.
Adaty türgenleşigiň bir bölegi hökmünde garşylyk zolaklaryny goşmagyň köp peýdasy bar.Esasy güýç topary bilen bilelikde esasy güýç gurmaga kömek etmek üçin güýç berkitmäge, hereketliligi ýokarlandyrmaga we durnuklaşdyrýan myşsalaryňyzy işe almaga kömek edýär.Mundan başga-da, maşk maşynlarynyň ýeke-täkliginden size arakesme berýärler we goşmaça peýdasy hökmünde ýeňil we göçme manyda syýahat edýän bolsaňyz alyp bilersiňiz.
Indi türgenleşige!

Maşk Sazlaýjylar Repler Dynç alyň
Armyly et 1 5 minut Kardio
Topar bilen oturgyçlar 4 12 30 sekunt
Topar bilen gapdal ýokarlandyryş 3 Her tarapa 8 30 sekunt
Garşylyk toparynyň egin basyşy 4 12 30 sekunt
Band bilen Bicep buruşlary 4 15 30 sekunt
Topar bilen dogry hatarlar 3 12 30 sekunt
Köşeş 1 5 minut Kardio

Garşylyk zolagy bilen oturgyçlar

Aýaklaryňyz bilen göni öňüňizde oturyň.
Garşylyk zolagynyň tutawaçlaryny tutup, zolagyň merkezini aýagyňyzyň töweregine goýuň, soňra her aýagyňyzy aýlaw etmek üçin her ujuň içini we her aýagyny daňyň.
Uzyn boýly oturgyçlar bilen oturyň we gapdallaryňyzy tirsekleriňiz bilen öňüňizde tutuň.
Tutuşlary gapdalyňyza we tirsegiňiz yzyňyzda bolýança yza çekiň.Sluwaş-ýuwaşdan boşadyň.

Topar bilen gapdal ýokarlandyryş

Aýagyň bilen aýlawyň ujunda bilelikde dur.
Toparyň ujuny tutuň, tutawaçlaryňyzy eliňiz bilen göni asyp goýuň.
Bedeniňizi ýerinde saklaň, elleriňizi göni iki tarapa galdyryň.
Saklaň, soňra ýuwaş-ýuwaşdan başlangyja gaýdyň.

Garşylyk toparynyň egin basyşy

Aýagyň bilen aýlawyň ujunda bilelikde dur.
Beýleki ujundan tutuň we eliňizi ýokaryk galdyryp, döşüňize ýetiriň.
Göni duruň we birneme ýokaryk serediň.
Tirsekleriňiz gulplanýança ýokaryk basyň, soňra ýuwaş-ýuwaşdan başlangyç ýagdaýyna gaýdyň.

Garşylyk topary “Bicep Curls”

Iki aýagyňyzy garşylykly zolakda tutuň, elleriňizi öňe seredip, gapdallaryňyzyň gapdalynda saklaň.
Elleri eginleriňize haýallyk bilen egreliň, bicepleri gysyp, tirsegimizi gapdalymyzda saklaň.
Armsuwaş-ýuwaşdan elleriňizi başlangyç ýagdaýyna goýberiň.

Garşylyk topary bilen dogry hatarlar

Garşylyk zolagy tutawaçlaryny tutup, zolagyň merkezini aýaklaryňyzyň aşagyna goýuň
Tutuşlary gulagyňyzyň we tirsegiňiz kelläňiziň üstünde bolýança çekiň.Sluwaş-ýuwaşdan boşadyň.
Gaýtalama


Poçta wagty: 26-2021-nji mart