Gursak, ýaraglar we abs HIIT öý maşklary

Bu noýabr aýy adaty ýagdaýdan has kynmy?Soňky döwürde adamlaryň fitnes höwesini ýitirýänleri hakda köp ýazgy okadym we doly düşünýärin.Pandemiýa ilkinji gezek başlanda, bahar paslydy we daşarda ylgamak adamlar sabyrsyzlyk bilen garaşýan 30 minutlyk durmuşdan uzaklaşdy.Şeýle hem howanyň yssy bolmagyna we gün şöhlesiniň asmany doldurmagyna kömek etdi.Nowöne indi garaňky we sowuk bolansoň, “covid-19” sebäpli sport zallarynyň açylmagy iň oňat, men 20 minutlyk, ýöne gaty gowy urgy berýän öýdäki gowy türgenleşigi halaýarsyňyz öýdüpdim!

Tabata, dört minutlyk dowamlylygyň iň az dynç alyş döwri bilen ýokary intensiwlikli okuwy ulanýan okuw usulydyr.Youöne size ynandyrýaryn: bu siziň geçiren iň uzyn dört minudyňyz bolar!Bu hakda eşitmedik bolsaňyz, ady Izumi Tabatadan Japaneseaponiýanyň Olimpiýa toparynyň täliminiň bir bölegi hökmünde gelýär.

Maşk Sazlaýjylar Repler Dynç alyň
Tabata iteklemek 1 4 minut * 10 sekunt
Flutter urýar 3 1 minut 1 minut
Tabata gapdal topary ýokarlandyrmak 1 4 minut * 10 sekunt
Flutter urýar 3 1 minut 1 minut
Tabata piramida itekleri 1 4 minut * 10 sekunt
Flutter urýar 3 1 minut 1 minut
Tabata Bicep Curls 1 4 minut * 10 sekunt

Esasan 20 sekunt ýokary intensiwlikli maşk edýärsiňiz, soň bolsa 10 sekunt dynç alýarsyňyz we dört minutlap aýlaw üçin gaýtalaň.

0-20 sekunt: Lift
21-30 sekunt: Dynç alyň
31-50 sekunt: Lift
51-60 sekunt: Dynç alyň
4 minuda ýetýänçä gaýtalaň.
Tabata teswirnamasy islendik maşkda ulanylyp bilner we ony ulanmagyň baýlygy, maşkdan soňky kislorod sarp ediş prosesi sebäpli maşkdan soň 24 sagada çenli ýagy ýakmagydyr.Özüm sport zalyndan çykanymdan birnäçe sagat soň kaloriýany ýakýan islendik maşklary halaýaryn.
Müşderilerimiň köpüsi özenini berk saklamaga aşa üns berýänligi sebäpli, käbir kardio ab maşklaryna-da atdym.
Dambbellleriňizi we zolakly garşylygy saýlanyňyzda, dogry görnüşi saklap boljak agramdadygyna göz ýetiriň.“Tabatas” bedeniňizi ýadatmak üçin niýetlenendir, şonuň üçin adatdakysyndan birneme ýeňilleşmegi göz öňünde tutup bilersiňiz.
Strongylyňy gutar!

Upsokary basyň

Elleriňizi göni egniňiziň astynda ýere goýup, tagtadan başlaň
Garnyňyza siňip, ýelimleriňizi gysyň.
Çanaklaryňyzy saklamak bitarap ýagdaý, tirsegiňizi egip, egniňizdäki pyçaklary gysyp, bedeniňizi ýuwaş-ýuwaşdan ýere öwüriň.
Elleriňizi düzeltmek bilen ýagdaýy başlamak üçin yza çekiň.

Piramida iteklemek

Yzygiderli iteklemekden elleriňizi poluň üstünde üçburçluk emele getiriň (başam barmaklaryňyza we barmaklaryňyzyň degmegi bilen).
Elleriňiz egniňiz bilen burnuňyzyň arasynda bolmaly.
Eliňizden birnäçe dýuým çykýançaňyz özüňizi peseldiň we 2 sekunt duruň.
Başlangyç ýagdaýyna dolan we gaýtala.

Flutter urýar

Deňagramlylygy saklamak üçin iki eliňiz bilen düşegiňize eliňiz bilen ýatyň.
Aýaklaryňyzy ýerden birneme ýokaryk galdyryň we ýokaryk we aşak basyň.
Üýtgetme: Has ösen hereket üçin, ýokarky we aşaky muskullary herekete getirmek üçin kelläňizi we egniňizi ýerden ýokary galdyryň.

Gapdal topary ýokarlandyrmak

Türgenleşik zolagyny tutuň we aýaklaryňyzy egin giňliginde aýry saklaň
Toparyň bir ujuny sag eliňiz bilen tirsegiňiz bilen birneme egilip, çep aýagyňyz bilen toparyň beýleki ujuna basyň.
Sag eliňizi egniňize gabat gelýänçä göni tarapa galdyryň, soňra ýuwaş-ýuwaşdan aşak düşüriň.Gaýtalama.
Rephli wekilleri gutaranyňyzdan soň, sag aýagyňyzyň ujunyň ujuny tutuň we zolagy çep eliňiz bilen uzadyň.

Biceps bükülýär

Bir jübüt dambbell tutuň we eliňizi öňe alyp, gapdallaryňyza asyň.
Tirsekleriňizi epiň we dambbellleri egniňize egreliň.Bu hereketiň dowamynda çişmäň.
Theokarda duruň, soňra ýuwaş-ýuwaşdan elleriňizi başlangyç ýagdaýyna getiriň.


Poçta wagty: 26-2021-nji mart