Öýde gyşky türgenleşik

Ine, öýde bökmek ýüpünden başga zat talap etmeýän çalt beden maşklary.
Bu türgenleşikde gysga wagtyň içinde ýüregiň tizligini ýokarlandyrmak üçin köp bökmek maşklary bar.Bökmegiň peýdalary köpdür: kislorod kuwwatyny ýokarlandyrýar, deňagramlylygymyzy ýokarlandyrýar we ýüregiňizi güýçlendirýär.Bary-ýogy 15 minutlap bökseňiz ortaça 200-300 kaloriýa ýakyp biljekdigiňizi bilýärdiňizmi?Erbet däl!Aerobiki maşklaryň we garşylykly işleriň bu utgaşmasy, gysga wagtyň içinde doly türgenleşmäge kömek eder, şonuň üçin türgenleşigiňizi tamamlap, ulag ýoluňyza göz aýlap bilersiňiz.

Arkan bökmek

Böküş ýüpüni alyň we tutawaçlary boş tutuň.Ony yzyňa bas.
Bedeniňizi dikeltmek we tirsegiňizi gapdallaryňyz bilen barmaklaryňyzyň şarlarynda duruň.(Bilekleriňiz eliňizi däl-de, işi edýär.)
Böküş ýüpüni kelläňize öwüriň
Arkan ýere degensoň, aýagyňyzyň we dabanyňyzyň aşagyna geçýär we başlangyç ýagdaýyna gaýdýar.

Maşk Sazlaýjylar Repler Dynç alyň
Arkan bökmek 1 5 minut 45 sekunt
Pyýada öýken 4 50 ädim 30 sekunt
Tagtalar 3 30 sekunt 30 sekunt
Arkan bökmek 1 5 minut 45 sekunt
Beýik dyzlar 3 1 minut 30 sekunt
Pop Squats 4 25 30 sekunt
Öýjükli tagtalar 3 30 sekunt 30 sekunt
Arkan bökmek 1 5 minut 45 sekunt

Dambbelller bilen öýken ýöremek

Iki eliňiziň gapdalynda, elleriňiz biri-birine seredip duran dambbellleri tutuň.
Sag aýagyňyzy öňüňizde we çep aýagyňyzy yzda galdyryp duruň.
Arka dyzyňyz ýere degip, bedeniňizi haýallyk bilen aşak düşüriň.
Arakesme, soňra dabanyňyzdan dik duran ýerine basyň.
Çep aýagyňyzy öňe süýşüriň, indi sag aýak yzyňyzda we derrew aşak düşüň.Bellenen ädimler üçin göni çyzykda öňe gitmegi dowam etdiriň.

Tagtalar

Tüweleý ýagdaýynda başlaň, ýöne tirsegiňize egiň we eliňiziň ýerine biliňize bil baglaň.
Bedeniňiz egniňizden topugyňyza göni çyzyk emele getirmeli.(Kalbyňyzy ýokaryk galdyrmaň!)
Garnyňyza siňip, ýelimleriňizi gysyň.
Dem almagy dowam etdirýänçäňiz bu ýagdaýy saklaň.
Üýtgetme - Başlanyňyzda bir minut gaty kyn bolsa, bäş sekunt saklaň we bäş sekunt dynç alyň, bu prosesi bir minuda ýetýänçä gaýtalaň.Her gezek bu maşk bilen meşgullananyňyzda dynç alyş arakesmesiniň arasynda birneme uzak saklamaga synanyşyň.
Üýtgeşiklik - Bilegiňiziň ýerine eliňizde dynç alyp bilersiňiz

Beýik dyzlar

Aýaklaryňyzy hip-ini bilen aýry saklaň.Sag dyzyňyzy döşüňize galdyryň.
Çep dyzyňyzy döşüňize geçiriň.Aýaklary çalt depginde çalşyp, hereketleri dowam etdiriň.

Pop Squats

Aýaklaryňyzy bilelikde duruň.
Aşaky arkaňyzy arkaýyn saklaň, dyzlaryňyzy adaty aýak üstünde saklap bilşiňiz ýaly bedeniňizi çuňlaşdyryň.
Aýakgabyňyzdan itiň we partlaýjy ýagdaýda ýokaryk böküň, aýaklaryňyzy giň we aşak sumo ýagdaýyna düşüriň.
Açyk we ýapyk aýak pozisiýalarynyň arasynda bökmegi dowam etdiriň.
Üýtgetme - has kynlaşdyrmak üçin bir basgançaga bökmek.

Öýjükli tagtalar

Tüweleý ýagdaýynda başlaň, ýöne tirsekleriňize egiň we eliňiziň ýerine biliňize bil baglaň.
Bedeniňiz egniňizden topugyňyza göni çyzyk emele getirmeli.(Kalbyňyzy ýokaryk galdyrmaň!)
Garnyňyza siňip, ýelimleriňizi gysyň.
Sag dyzyňyzy ýokaryk we gapdala, böwregiň beýikligine getiriň.
Dyzyňyza seretmek üçin ýadrosyňyzy öwrüň.
Positionagdaýy başlamak we beýleki tarapa gaýtalamak üçin aýagyňyzy yzyna getiriň.


Poçta wagty: 26-2021-nji mart