Habarlar

 • Dambbell arassalaýjy gollanma

  Dambbell arassalaýjy gollanma

  Sport zalyny arassalamak we dezinfeksiýa etmek boýunça umumy görkezmeler: 1. Arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin bir gezek ulanylýan ellik, maska ​​we göz goragy geýiň.2. Arassalamak we dezinfeksiýa etmek wagtynda ýeterlik howa çalşygynyň bardygyna göz ýetiriň.3. Alkogolsyz, fenolsyz, akartyjy we ammiak ulanyň ...
  Koprak oka
 • Arassa ýoga matasyna 6 ädim

  Arassa ýoga matasyna 6 ädim

  Bir polotensany ulanyň.Düşegiňizi arassalamak üçin Aýlag sebtinde ýerleşýän “CorePower Yoga” ýokary ýoga tälimçisi Emili Şmookler, maşk edeniňizde düşegiň üstünde polotensany goýmagy maslahat berýär, esasanam çyglylyk ...
  Koprak oka
 • DÜZGÜN GÖRNÜŞLERINI NOWDIP ALMAK WE ÜPJÜN EDIP BOLMAK

  DÜZGÜN GÖRNÜŞLERINI NOWDIP ALMAK WE ÜPJÜN EDIP BOLMAK

  Sport enjamlaryna eýe bolmak üçin täze bolsaňyz, ony gowy ýagdaýda saklamak üçin edilýän ähli işlerden habarsyz bolup bilersiňiz.Dambbelller, üns bermeseňiz çalt ýykylyp başlaýan türgenleşik enjamlarynyň umumy bölegi.Nädip ideg etmelidigini we saklanmagyny öwreniň ...
  Koprak oka
 • Çäýnek we iň oňat ululygy saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly faktorlar

  Çäýnek we iň oňat ululygy saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly faktorlar

  1. Agyr atletika tejribäňiz.Öň agyr atletika bilen meşgullanandygyňyzy göz öňünde tutmaly.Agramy öwretmek üçin täze bolsaňyz, dogry mehanikany öwrenmek üçin başlangyç derejeden başlamak iň gowusydyr.Adaty agyr atletika bilen meşgullanýan bolsaňyz, siz ...
  Koprak oka
 • Ogaoga eşikleriniň dürli görnüşleri haýsylar?

  Ogaoga eşikleriniň dürli görnüşleri haýsylar?

  Gaoga türgenleşiklerini aňsat we amatly etmek üçin ýoga eşikleriniň köp görnüşi bar.Gaoga türgenleşikleri üçin ýörite taýýarlanan eşik geýmek zerur bolmasa-da, köp adam muny saýlaýar.Erkeklerde, aýallarda, ...
  Koprak oka
 • Emeli otlar, Tebigata gaýdyp geliň, ýadyňyza we dem alyp bilýän gazony gözläň

  Emeli otlar, Tebigata gaýdyp geliň, ýadyňyza we dem alyp bilýän gazony gözläň

  Amerikanyň ideallary: owadan kesilen we goňur tegmillerden ýa-da tegmillerden mahrum bolan ýaşyl gazon.Amerikan ideallarynyň köpüsi ýaly, gaty gymmat düşýär - dynç günleri dökünlemek, ekmek we suwarmak.Theöne tehniki hyzmat etmezden ajaýyp gazon alyp bilseňiz näme bolar, c ...
  Koprak oka
 • Näme üçin professional ýoga geýimi gerek?

  Näme üçin professional ýoga geýimi gerek?

  Gaoga eşikleriniň dizaýny, has köp türgenleşigiň täsirini gazanyp biljek ýoga derejesi bilen utgaşdyryldy.Beýleki sport eşikleri hem amatly we amatly bolsa-da, ýoga tarapyndan talap edilýän uzalmak, örtmek we çalt guratmak üçin hökman laýyk däl.C ...
  Koprak oka
 • Gaoga matasyny nädip saýlamaly

  Gaoga matasyny nädip saýlamaly

  Bazardaky pes hilli we kepillendirilen önümler her bir ýoga höwesjeňini, esasanam materialyň hilini tapawutlandyryp bilmezligi we ýarym ýyldan az ulanylandan soň şlak ýitirilmegi ýaly hil meselelerini biynjalyk etdi.Dürli ma ýoga matalarynyň hyzmat ömri ...
  Koprak oka
 • Iň täsirli ýoga topy hereket edýär

  Iň täsirli ýoga topy hereket edýär

  Bu gün iň täsirli ýoga topy fitnes hereketleri barada gürleşeris.Elleriňizi topuň gapdalynda egniňizden asyp goýuň.Kalbyňyzy we arka myşsalaryňyzy gysyň we kelläňizi, döşüňizi, gollaryňyzy we aýaklaryňyzy grdan çykaryň ...
  Koprak oka
 • Bedeniň doly türgenleşigi üçin ýoga topy!

  Bedeniň doly türgenleşigi üçin ýoga topy!

  Fitnes üçin ýoga topuny ulanmagyň peýdalary köp, aýaklaryňyzy, ýelimleriňizi we gollaryňyzy işledeniňizde ýadrosyňyzy güýçlendirýär.Diňe horlanmagy we ýagy ýitirmek bilen çäklenmän, maşklaryň gyzyklylygyny hem artdyryp biler.Şeýlelik bilen, ýoga maşklaryny ýerine ýetirmek üçin ýoga topuny nädip ulanmaly?Bu gün men bererin ...
  Koprak oka
 • Fitnes täzeçileri üçin dambbelller

  Fitnes täzeçileri üçin dambbelller

  Anerobiki maşk barada aýdylanda, dambbelller hakda gürleşmeli.Dumbbells, öýde horlanmak we bedenterbiýe üçin iň amatly enjamdyr.Fitnes täzeçileri üçin dambbellleri nädip saýlamaly?Näçe dambbell saýlamaly?Ilkinji gezek dambbell satyn alýan täze doglan çagalar üçin aýallar maslahat berýärler ...
  Koprak oka
 • Emeli çerkeziň meşhurlygy

  Emeli çerkeziň meşhurlygy

  Häzirki wagtda emeli çig mal ulanylyşy aňsatlygy we arzan bahasy sebäpli biz tarapyndan giňden ulanylýar. Emeli otlaryň ýokary dykyzlygy we çydamlylygy ýaly köp artykmaçlygy bar. Emeli çerkez daş-töweregi we binalary bilen deňeşdirilip bilner, dürli reňkler bar, reňkli we çydamly, we ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5