Fitnes satylýan sazlanylýan dambbelller

Gysga düşündiriş:

Çalt agramy üýtgetmek - Bir sekuntdan köp bolmaly däl, tutawajy çyzgyny aýlamak üçin diňe bir eliňizi ulanyň we “BASY” ”eşidiň, agram derrew saýlanýar.

Professional we täze öwrenýänler üçin amatly -OlolandaDüzülip bilinýän dambbell, giň agram aralygy hödürleýär4KG, 9KG, 14KG, 19KG we 24KG.Hünärmenler we täze başlanlar üçin okuw wagtynda baý maşk duýgusyny getirip biler.

Ygtybarly we ykjam - Bu sazlanylýan dambbelliň agram plastinkasynda ygtybarly çeňňek gurluşy bar.Maşklar wagtynda agram plastinkasynyň gaçmagynyň öňüni alyp biler.Şol bir wagtyň özünde, çäkli türgenleşik ýeriňizde, öýde ýa-da sport zalynda aňsatlyk bilen saklanmak üçin birnäçe agram bloklaryny birleşdirýär.

Anti-rust agramy - Agram plitalary kremniniň ogurlyk kagyzyndan ýasaldy.Oňa poslama garşy poroşok örtüldi.


Önümiň jikme-jigi

Bäsdeşlik bahasy Süýşmeýän şahsy bellik Customörite 6mm Tpe ýoga mat iki taraplaýyn eko dostlukly ýoga ýoga pilates üçin

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Çalt agramy üýtgetmek - Bir sekuntdan köp bolmaly däl, tutawajy çyzgyny aýlamak üçin diňe bir eliňizi ulanyň we “BASY” ”eşidiň, agram derrew saýlanýar.

Professional we başlaýanlar üçin amatly -OlolandaDüzülip bilinýän dambbell, giň agram aralygy hödürleýär4KG, 9KG, 14KG, 19KG we 24KG.Hünärmenler we täze başlanlar üçin okuw wagtynda baý maşk duýgusyny getirip biler.

Ygtybarly we ykjam - Bu sazlanylýan dambbelliň agram plastinkasynda ygtybarly çeňňek gurluşy bar.Maşklar wagtynda agram plastinkasynyň gaçmagynyň öňüni alyp biler.Şol bir wagtyň özünde, çäkli türgenleşik ýeriňizde, öýde ýa-da sport zalynda aňsatlyk bilen saklanmak üçin birnäçe agram bloklaryny birleşdirýär.

Anti-rust agramy - Agram plitalary kremniniň ogurlyk kagyzyndan ýasaldy.Poslama garşy poroşok bilen örtüldi.

(1) Dambbelller agyr atletika we bedenterbiýe maşklary üçin barbelllerden has kiçi kömekçi enjamdyr.Lighteňil dambbellleriň agramy 1, 2, 3, 5, 8, 12 funt we ş.m., agyr dambbellleriň agramy 10, 15, 30 kilogram we ş.m.Dambbell, tejribe wagtynda sesiň ýoklugy sebäpli atlandyryldy.

(2) Dumbbell, myşsanyň güýjüni güýçlendirmek üçin ulanylýan ýönekeý enjam.Esasy materialy çoýun, käbirleri rezin gatlak bilen örtülendir.

Önüm aýratynlyklary

Her bir dambelde 5 dürli agram sazlamasy bilen boş ýer tygşytlaň we pul tygşytlaň.Mundan beýläk dambbellleriň tutuş toplumyny satyn almak zerurlygy ýok we ähli agramlaryňyzy nirede saklamalydygyňyz barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Strongologiýany sazlap boljak dambbell muňa alada edýär

Dizaýnda köp taraply, çalt we aňsat agram üýtgemegi üçin tutawajyň ýönekeý öwrümi bilen isleýän agramyňyzy saýlaň.Her dambbell bary-ýogy 4kg-dan 24 kg-a çenli sazlanýar

Rotator Cuff Rotations ýaly kiçijik myşsa türgenleşiklerinden başlap, Squats we Deadlifts ýaly goşma maşklara çenli ähli myşsalar toparlaýyn türgenleşikleri nyşana almak üçin agramlar bilen bir topar maşk üçin amatly.

Iň soňky howpsuzlyk we durnuklylyk üçin, dambbell şassisi we plastinka berk dwigatelli gulplama mehanizmi bilen pugta gulplanýar, dambbell duralgasyna gaýdyp gelenden soň aýlanýar.

Konturlanan ýumşak tutawaç, tutawaçly we ygtybarly tutma gözegçiligini üpjün edýär.Agyr lazerden poslamaýan ýa-da solmaýan silikon polatdan ýasalan.Güýçli galyplaýyş, rahat göterilmegi we has ýuwaş türgenleşikleri üpjün etmek üçin çydamly plitalary gurşap alýar

Tutga:

Ajaýyp we ajaýyp, agram sazlamalary bir göz bilen düşnüklidir

Agramy sazlamak üçin tutawajyny tutawaç bilen aýlaň, soňra dambbeli duralgadan çykaryň

Agramy:

Aýazly örtük dizaýny bilen geýiň, berk poslama garşy

Plitalary gulplamak we ulanmak bilen ygtybarly saklamak üçin ýöriteleşdirilen gulp dizaýny

Önümiň beýany

Marka: ololanda Fitness /DambbellGörnüşi:Düzülip bilinýän dambbell /DambbellUlanyş: Köp maksatly /Agram aralygy: 4/9/14/19 / 24KG /Plastinka materiallary:Silikon polat list /Dumbbell Ölçegi: 45 * 22 * ​​18CM

Dambbellleri nädip dogry ulanmaly

Häzirki wagtda köp erkekler fitnes üçin dambbellleri maşk etmegi saýlaýarlar.Dambbelller bilen meşgullananyňyzda haýsy meselelere üns bermeli?Gözelligi söýýän erkekleriň köpüsi dambbell bilen meşgullananda biri-biri bilen deňeşdirmegi halaýarlar.Agram göterýänlerden ýa-da şol bir wagtyň özünde göterenlerden agyr däl.Köplenç bu hakykatdanam ýalňyş.

Dambbellleri götermegiň çalt hereketi we ýokarky bedeniň süýşmegi myşsalaryň dartylmagyna sebäp bolýar.Agyr ýagdaýlarda myşsanyň gözýaşyna sebäp bolar.Dambbell gaty agyr bolsa, şikes ýetmek howpy ýokarlanar.Mundan başga-da, dambbell maşklary bogunlarda has täsirli.Fiksasiýa talaplary hem gaty ýokary.Gaty çalt ýa-da gaty agyr bolsa, bogunlara zeper ýetirip biler.Şol bir wagtyň özünde gaty çalt hereket etmek tendonlara has köp stres döreder.Partlaýjy güýç ulanyp boljakdygyna garamazdan, myşsalaryň türgenleşigi gaty az we maksatly myşsa topary täsirli ýerine ýetirilip bilinmez, şeýlelik bilen fitnes effektini gazanyp bilmez.

Dambbellleri götermegiň dogry usuly Dambbellleri götermegiň iň ýokary täsirini gazanmak üçin dogry duruşy saklamalydyrys.Ilki bilen aýaklaryňyz bilen duruň, aralyk gaty uly bolmaly däldir.Aýry-aýrylykda bolmak ýeterlikdir.Durnukly, döş we garyn, ýokarky gollar we ownuk gollar saklaň.Elleriň burçy 90 dereje, iki eliňem elleri göni öňe, ýumruklar we gözler biri-birine seredýär we soňra ýokaryk çykýar.Iteklän wagtyňyz dem alyň we hereket haýal, has gowusy hemişelik tizlikde bolmaly.Şeýle hem tälimçi dambbell höwesjeňleriniň köpüsine dambbellleri halaýan bolsaňyz, dambbellleriň özüňize laýykdygyny bilmeseňiz, professional fitnes klubyna baryp, tälimçiden güýç taýýarlygynda kömek sorap bilersiňiz.Maşkyňyzyň täsiri, iň esasy zat, maşklaryň howpsuzlyk faktorynyň hem gowulaşmagydyr.

Dambbelller bilen maşk edende üns berilmeli meseleler:

Maşkdan öň doly gyzdyryň.Dambbelller güýç ulanmak üçin kömekçi enjamlaryň bir görnüşidir.Güýç taýýarlygy bolsun ýa-da bedeniň şekillendirilmegi bolsun, gaty gowy rol oýnap biler.Dambbellleri fitnes üçin ulananymyzda, käbir meselelere-de üns bermelidiris, dambbellleri howpsuz maşk etmek üçin ulanýarys, iň esasy zat, 5-10 minutlyk aerobika tälimini we esasy myşsalary goşmak bilen maşkdan öň doly gyzmakdyr. bedeniň uzalmagy;hereketleri gaty çalt etmäň, esasanam biliň we garnyň durnuklylygy gaty möhümdir;türgenleşik hereketlerinden ýeke gaça durmaly, tutuş bedeniň deňagramlylygy iň möhümdir.Mundan başga-da, maşklar standart bolmalydyr.Dambbellleri saklaň.Maşklar kyn bolmasa-da, standart bolmaly.Placeerinde bolmasa, nädogry myşsalary ýerine ýetiren bolmagyňyz mümkin.Tirsek tekiz galdyrylanda tirsegiň bogunlary ortaça egilmeli.Injaralanmak;maşkdan soň dynç alyň, uzyn çyzyklaryň we tertipli myşsalaryň ösmegine amatlydyr.

Uzak möhletli dambbell maşklarynyň peýdalary

 1. Dambbell maşklaryna uzak wagtlap ýapyşmak myşsa çyzyklaryny üýtgedip, myşsalaryň çydamlylygyny ýokarlandyryp biler.Agyr dambbell maşklaryny yzygiderli ýerine ýetirmek myşsalary güýçlendirip, myşsa süýümlerini güýçlendirip we myşsanyň güýjüni artdyryp biler.2. upperokarky agza myşsalaryny, bel we garyn myşsalaryny maşk edip biler.Mysal üçin, oturylyşykda iki eliňiz bilen dambbellleri boýnuň arka tarapynda saklamak garyn myşsasynyň maşklarynyň agramyny artdyryp biler;gapdal egilmek ýa-da öwürmek üçin dambbellleri saklamak içerki we daşarky obli muskullary ýerine ýetirip biler;dambbellleri göni tutmak Egni we döş myşsalaryny eliňizi öňe we gyrada galdyryp ýerine ýetirip bolýar.3. El-aýak myşsalaryny maşk edip bilýär.Bir aýak bilen oturmak, iki aýak bilen oturmak we bökmek üçin dambbellleri saklamak ýaly.Eger-de göwnejaý maşklara, göwnejaý durmuş we dynç alyş endiklerine boýun bolsaňyz, adaty iýmitlenmek bilen has laýyk bolup bilersiňiz.Sabyr ediň we açyş duýgusy bilen öz potensialyňyzy we güýçli taraplaryňyzy tapyň.Maşklary gyzykly dowam etdirmek fitnesdir.Fitnes diňe keýpiňizi ýitirýär we yzarlaýan ugruňyza maşk edýär.Bu agyryly we çylşyrymly proses däl.Dambbell satyn alanyňyzda, öz güýjüňize görä etmeli.Ilki bilen dambbell bilen meşgullanyp başlanyňyzda alada galmaň.Soňra türgenleşmäge taýyn bolanyňyzda, maşklaryň mukdaryny köpeldip bilersiňiz.Dambbellleri maşk etmegiň köp peýdasy bar.Erkeklerem, aýallaram maşk edip bilerler.

Dambbelller bilen nädip elleri inçe etmeli

 1. Dambbell maşklaryny göteriň.Ilki bilen aýaklaryňyzy aýryp, egin giňliginde aýry duruň.Iki eliňizde dambbellleri saklaň, çep eliňizi ilki çepe uzadyň we dambbeli sag tirsegiňiz bilen arkada egiň.Soňra hereketi 15 sekunt saklaň, soňra hereketi ýerine ýetirmek üçin eliňizi üýtgediň.Her gezek 10 minut dowam ediň.Dumbbell götermek 2 Ilki bilen aýaklaryňyzy aýryp, egin giňliginde duruň.Dambbellleri her eliňizde saklaň we aýaklaryňyzdan asyň.Soňra çep eliňiz bilen dambbeli ýokaryk galdyryň we saga uzadyň.15 sekuntdan soň hereket etmek üçin elleriňizi çalyşyň.Bir gezekde 10 minut ýerine ýetiriň.Dumbbell götermek 3 Ilki bilen aýaklaryňyzy aýryp, egin giňliginde duruň.Dambbellleri her eliňizde saklaň we aýaklaryňyzdan asyň.Soňra elleriňizi iki tarapa paralel uzadyň we elleriňizi göni saklap, egniňizi ýokary we aşak süýşüriň.Bu hereketi bir gezekde 10 minut ýerine ýetiriň.Dambbell Lift Dört, ilki bilen aýaklaryňyzy aýryp, egin giňliginde duruň.Dambbellleri her eliňizde saklaň we aýaklaryňyzdan asyň.Soňra iki eliňizi bilelikde ýokaryk galdyryň, elleriňizi göni saklaň.Positionagdaýy 15 sekunt saklaň we dowam etmezden ozal dynç alyň.Her gezek 10 minut dowam ediň.Dambbell götermek 5-nji maşk Ilki bilen aýaklaryňyzy aýryp, egin giňliginde duruň we dyzlaryňyzy birneme egiň.Dambbellleri her eliňizde saklaň we aýaklaryňyzdan asyň.Soňra iki eliňizi yzyňyzdan galdyryň, hereketi 15 sekunt saklaň we hereketi dowam etdirmezden ozal dynç alyň.Bir gezekde 10 minut hereket etmegi dowam etdiriň.Dambbell götermek maşklary 6 Ilki bilen aýaklaryňyzy aýryp, egin giňliginde aýry duruň.Dambbellleri her eliňizde saklaň we aýaklaryňyzdan asyň.Soňra iki eliňizi çepe we saga uzadyň we ýokaryk galdyryň, duruşyňyzy 15 sekunt saklaň we hereketi dowam etdirmezden ozal dynç alyň.Bir gezekde 10 minut hereket etmegi dowam etdiriň.Dumbbell Lift Seven Ilki bilen, aýaklaryňyzy aýryp, egin giňliginde duruň.Dambbellleri her eliňizde saklaň we aýaklaryňyzdan asyň.Soňra çep eliňizi çepe paralel uzadyň we eliňiziň arkasy bilen ýokaryk galdyryň.Hereketi 15 sekunt saklaň, soňra hereketi etmek üçin eliňizi üýtgediň.Bir gezekde 10 minut maşk etmegi dowam etdiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1622604012(1)

   

   

   

  Combo Set hödürlenýär
  0
  Gelip çykan ýeri
  Hytaý
  Zhejiang
  Marka ady
  Etme
  Model belgisi
  Etme
  Uzynlyk
  183 * 61 sm
  Material
  TPE
  Reňk
  Custöriteleşdirilen reňk
  Ulanylyşy
  Ogaoga Pilatus maşklary
  Aýratynlyk
  Süýşmezlik
  Önümiň ady
  Printörite çap edilen sport zaly TPE Organiki maşk fitnesiniň eplenýän eko dostlukly ýoga matasy
  Logotip
  Custöriteleşdirilen logotip bar
  Galyňlyk
  6mm / 8mm
  MOQ
  50 sany
  OEM
  Accpet
  Arza
  Fitnes enjamlarynyň goýmasy
  Funksiýa
  Ogaoga Erercise

  best yoga mat

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň