Biz hakda

“Hangzhou Yolanda Import & Export Co., LTD”

Kompaniýa hakda

Yoolanda Fitness2010-njy ýyl, indi 3-den gowrak zawod bar500işçiler.Döredileli bäri durmuşy gowulaşdyrýan önümlere üns berýäris.Soňky birnäçe ýylda fitnes önümleri pudagyny nyşana aldyk we has köp hyzmatlar berdik800daşary ýurtly müşderiler.

Kompaniýa

2010-njy ýylda döredilen ololanda Fitness

Topar

Häzirki wagtda 500-den gowrak işçi bilen 3 sany uly zawod bar

Söwda

Daşary ýurtdaky 800-den gowrak müşderä hyzmatlar berdi.

Öý dokma önümleriniň üstünliklerinden soň, has köp sportçynyň sagdyn we rahat durmuş tejribesini duýmagyna kömek edýän fitnes önümlerine hem üns berýäris.Indi önümçilik liniýasyny giňeldýäris we bazara has ýokary hilli fitnes enjamlaryny öndürýäris.
Bu ýerde “ololanda Fitness” -de öý maşklaryny aňsatlaşdyrmagy maksat edinýäris.Jaýyň dürli görnüşli maşklaryny hödürlemek arkaly, bedeniňizi dogry we berk saklamagy aňsatlaşdyrýarys.Loseitirmek üçin göreşýän goşmaça on bäş funtyňyz bilen hoşlaşyň we ajaýyp we gönümel enjamlarymyz bilen polatdan ýasalanlara salam beriň.Durmuş stres we aladalar bilen birlikde ýokary we aşakdan doly.Türgenleşik wagtynda endorfinleri çykarmak ukyby bilen tebigy stresden dynmagyň açarydyr.
Iň ösen önümçilik ulgamymyz, “Yolanda Fitness” -iň enjamlaryny hemmeler üçin elýeterli edýär, sebäbi sagdyn bedeniň sagdyn akyla alyp barýandygyna we her bir adamyň içki rahatlygy gazanmaga mynasypdygyna ynanýarys.Şonuň üçin ololanda Fitness size we maşk zerurlyklaryňyza hyzmat etmek üçin şu ýere gelýär.
Bütin dünýäde müşderilere hyzmat edip, "hiliň ilki, hyzmatyň ilki" maksadyny goldaýarys.

Kompaniýanyň taryhy

2010: Peak Kuang ololanda öýünde başlady

2011: ololanda, Zhejiang şäheriniň Hangzhou şäherindäki ilkinji ofisini kärendesine aldy

2012: Ilkinji önümçilik zawody guruldy

2013: 100 adamlyk topara eýe bolmak

2014: Fitnes önümlerini öndürmek üçin ikinji önümçilik zawody guruldy

2015: 300 adamlyk topara we 100 million ABŞ dollaryndan gowrak satuw maksadyna ýetmek

2016: Satuw mukdary 150 million ABŞ dollaryndan gowrak

2017: 4000m2-den gowrak täze ştab-kwartira göçüriň

2018: Satuw mukdary 250 million ABŞ dollaryndan gowrak

2019: Üçünji önümçilik zawody guruldy

2020: ololanda 500 toparyň agzasyny urdy